Kontakt
Dagmar Zemková - Bavlnkovo
  Nemocničná 1
  92701   Šaľa
  0903493964
 
  otváracia doba od 8:30 hod.-17:00hod.
 Nákupný košík
Košík:1 produkt
cena:0.00 €

Obchodné a reklamačné podmienky

>>> Obchodné a reklamačné podmienky
>>> Všeobecné obchodné podmienky
>>> 1. Všeobecné ustanovenia
>>> Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv 
>>> uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na 

>>> internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Nákup v internetovom obchode www.balnkovo.sk
>>> môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými 
>>> všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP).
>>> Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP.
>>> Predávajúci:

>>> Dagmar Zemková-Bavlnkovo
>>> M.M.HODŽU 2, 927 01
>>> Tel. č. 0903 493 964
>>> Email : dasaze@gmail.com
>>> Kupujúci:
>>> Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
>>> Tovar:

>>> Všetky produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu bavlnkovo.sk


>>> 2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy
>>> Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak 
>>> predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú 
>>> ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
>>> Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:
>>> • kontaktné údaje kupujúceho - meno a priezvisko, názov, telefón a e-mail,
>>> • kód tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie tovarov podľa druhu, 
>>> uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena tovaru, požadované množstvo tovaru,
>>> • vybraný spôsob platby,
>>> • vybraný spôsob dodania tovaru a adresa pre dodanie tovaru.
>>> Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.
>>> Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Overením objednávky 
>>> predávajúci potvrdzuje telefonicky alebo iným spôsobom kupujúcemu druh, cenu a množstvo tovaru, ktoré sa 
>>> zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.
>>> 3. Platobné podmienky
>>> Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom 
>>> ponúknutých spôsobov platby v objednávke: formou hotovostnej platby pri osobnom odbere, dobierkou v mieste 
>>> dodania tovaru, platobnou kartou online, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. 
>>> Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu 
>>> platnú v čase objednania tovaru.
>>> Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien 
>>> trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.
>>> 4. Dodacie podmienky
>>> Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom alebo osobne).
>>> Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobe, zvyčajne do 10 dní od vystavenia objednávky. 
>>> Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s 
>>> predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti.
>>> V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, 
>>> upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania 
>>> objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
>>> Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého 
>>> spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov. Taktiež predávajúci neúčtuje dopravné pri osobnom 
>>> odbere.
>>> Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste 
>>> plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.
>>> 5. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho
>>> Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo 
>>> nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na 
>>> náhradnom plnení.
>>> V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o 
>>> ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka 
>>> prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.
>>> 6. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho
>>> Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po 
>>> záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.
>>> Ak je predaj tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového elektronického obchodu, je kupujúci - 
>>> spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia 
>>> tovaru.
>>> V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, v 
>>> lehote 3 pracovných dní odo dňa odstúpenia. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena za doručenie tovaru.
>>> V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto 
>>> jednaním v prípade, že v súvislosti so zaobstaraním tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. 
>>> Zmluvný storno poplatok je stanovený vo výške 15% z ceny, min. však 15,-EUR.
>>> V prípade neprevzatia tovaru, alebo vrátenia tovaru kupujúcim - spotrebiteľom po stanovenej lehote 7 dní, 
>>> alebo vrátenia tovaru kupujúcim – právnickou osobou, ak vrátenie tovaru bolo odsúhlasené predávajúcim, bude 
>>> z kúpnej sumy odpočítaný storno poplatok vo výške 15% z ceny, min. však 15,-EUR. Prepravné náklady na 
>>> dodanie tovaru sa nevracajú.
>>> Najneskôr do 15 pracovných dní bude táto suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu na jeho bankový účet.
>>> Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je 
>>> povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.
>>> 7. Reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru
>>> Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.
>>> Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude 
>>> kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 15€ s DPH a prepravné náklady spojené s 
>>> vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.
>>> Reklamácia je vyriešená ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru 
>>> predávajúcim.
>>> Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na 
>>> opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.
>>> 8. Ochrana osobných údajov
>>> Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú 
>>> previesť nevyhnutné účtovné operácie.
>>> Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými 
>>> právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.
>>> Používaním internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho 
>>> nákupoch za vyššie stanovených podmienok.
>>> 9. Záverečné ustanovenia
>>> Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto 
>>> všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno 
>>> riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného 
>>> zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
>>> Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné 
>>> podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom 
>>> rozsahu s nimi súhlasí.